Algemene VoorwaardenDeze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Vip Gifts en de afnemer (zowel consument als zakelijke afnemer). Tenzij Vip Gifts uitdrukkelijk schriftelijk akkoord is gegaan met andere voorwaarden. Aan eventueel overeengekomen uitzonderingen kunnen geen rechten voor toekomstige transacties ontleend worden.  Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument of zakelijk afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument/zakelijk afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.  Het accepteren van een aanbieding en/of het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. In deze algemene voorwaarden zijn de meest voorkomende situaties beschreven. Indien zich een situatie tussen Vip Gifts en de koper voordoet die niet niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Prijzen en aanbiedingen


De prijzen op onze website zijn voor de consument Inclusief 9% of 21 % BTW en voor de zakelijke afnemer exclusief 9% of 21 % btw.
De verzendkosten worden apart weergeven. Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Vip Gifts bevoegd de prijzen, aanbiedingen en andere voorwaarden te wijzigen. Kopers kunnen geen rechten ontlenen aan prijzen en aanbiedingen uit het (recente) verleden. Vip Gifts kan niet aan prijzen of aanbiedingen gehouden worden als de koper redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de prijs of aanbieding, ofwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Voor de zakelijk afnemer worden er adviesprijzen gehanteerd, het is niet toegestaan onder deze adviesprijs de producten te verkopen aan de consument mits dit schriftelijk per mail wordt aangevraagd en de goedkeuring door Vip Gifts wordt gegeven.


VerzendkostenDe verzendkosten die bij iedere bestelling in rekening worden gebracht zijn afhankelijk van het gewicht en de grote van het pakket.
Met een maximum van €14,50 (inclusief 21% btw) Binnen Nederland.
De verzendkosten naar België hebben een maximum van €19,95. 


Leveringen>Vip Gifts streeft er naar om alle bestellingen binnen 3 werkdagen (traktaties en bedankjes 5-10 werkdagen) doch uiterlijk 3-4 weken na ontvangst van de betaling te verzenden, een bestelling zal echter in principe altijd binnen 2-3 weken na ontvangst van de betaling verstuurd worden naar het door u opgegeven adres. Als artikelen een langere levertijd hebben of (tijdelijk) niet geleverd kunnen worden zal u binnen 1 week via e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden. Vip Gifts is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door post en pakketbezorgers..Vip Gifts is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen. Vip Gifts betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. U dient dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. De levering zal dan eventueel op kosten van Vip Gifts worden aangevuld of opnieuw worden gedaan.


Betalingsmogelijkheden

De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaardt en u voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet per e-mail is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden. Het verschuldigde bedrag kan betaald worden via onze betalingspartij Mollie. Hier kan er gekozen worden voor IDEAL(NL), After Pay(NL), bankoverschrijving (NL+BE) of Bankcontant(BE).

Reclamatie & RetournerenVip Gifts doet er alles aan om u een perfect product te leveren. U dient de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan uw verwachtingen voldoen, dan dient u ons hier zo snel mogelijk per email van op de hoogte te stellen. Vip Gifts zal dan proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met koper en op de best mogelijke manier op te lossen. Indien er binnen 7 dagen door Vip Gifts geen schriftelijke bezwaren zijn ontvangen, gaat Vip Gifts er van uit volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan. Koper heeft het recht de door Vip Gifts geleverde artikelen binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren, mits deze niet zijn gepersonaliseerd. Tijdens de zichttermijn van 14 dagen dient koper zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. Koper zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. De artikelen kunnen binnen het zichttermijn worden geretourneerd in de originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur. Koper is zelf verantwoordelijk voor betaling van de gerelateerde verzendkosten. Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet Vip Gifts de betaalde prijs exclusief de verzendkosten, uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen. Onder ongebruikt en onbeschadigd worden in dit verband ook schade door de geur van sigarettenrook. parfum of andere duidelijk aanwezige geuren verstaan. Wanneer de door Vip Gifts afgeleverde artikelen niet binnen 14 dagen na ontvangst worden teruggezonden, geldt de koop als geaccepteerd. 

Aansprakelijkheid 


Iedere aansprakelijkheid van Vip Gifts, van het personeel en de producten van Vip Gifts voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Vip Gifts is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt. Vip Gifts aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Vip Gifts. De aansprakelijkheid van Vip Gifts is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Vip Gifts, dan wel tussen Vip Gifts en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Vip Gifts, is Vip Gifts niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Vip Gifts. 
 


Overmacht

Vip Gifts is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper, als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Vip Gifts geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Vip Gifts niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Vip Gifts heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel u als Vip Gifts het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding, de koop te ontbinden. 


Privacy

Vip Gifts respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van de bestelling. Naast het uitvoeren van de bestellingen zullen de gegevens, uitsluitend na uw toestemming, worden gebruikt voor het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met u. De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld, tenzij die deze partij betrokken is bij het vervaardigen of uitvoeren van uw bestelling.


Toepasselijk rechtOp de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
Ook indien de afnemer (consument of zakelijk) woonachtig is in het buitenland.

Identiteit van de ondernemer

Vip Gifts

Correspondentieadres: Appelgaarde 15 3344 PA Hendrik Ido Ambacht

KvK: 65643410

BTW-nummer: NL001207324B97

Telefoonummer: (085)0041608

Contact: Info@vipgifts.nl